โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 7 4 11 1
อนุบาล 2 9 5 14 1
อนุบาล 3 10 5 15 1
รวมชั้นอนุบาล 26 14 40 3
ป.1 16 14 30 1
ป.2 19 11 30 1
ป.3 20 17 37 1
ป.4 7 8 15 1
ป.5 8 13 21 1
ป.6 10 17 27 1
รวมชั้นประถมศึกษา 35 27 62 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 11 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 7 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 9 19 1
รวมชั้นมัธยมต้น 35 27 62 6
รวมทั้งหมด 141 121 262 12