โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
t1
นายธีระพงษ์ อินทสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t2
นางจินตนา สื่อมโนธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t3
นายเดชา วัจนพิสิฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t4
นางสาวละออง สุทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t5
นางมยุรีย์ นวลละออง
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t6
นางสาวพัชรา พรหมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t7
นางยุวธิดา สุวรรณเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

t8
นางนิรมล สีรยาภรณ์
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t9
นางสาวศิริพร สุวรรณพงศ์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t10
นางสาวกรกมล แก้วสุกสี
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t11
นายฐิติกร ชัยยัง
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t12
นางสาวสุดารัตน์ สุขกรี
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

t13
นางสาวนาตยา ศิริพันธ์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t14
นางธวัลรัตน์ บูรพงศ์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t15
นางสาวสุกัลยา หะหัส
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t16
นางสาววรรณกาญจน์ รักกะเปา
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t17
นายไพศาล เพชร์แก้วนา
นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : –

t18
นางสาวนฤมล แซ่ว่อง
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t19
นางเยาวลักษณ์ จันทร์ทอง
ครูพี่เลี้ยง

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ