โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

พัฒนาการทางปัญญา

พัฒนาการทางปัญญา

พัฒนาการทางปัญญา ในช่วงอายุมากกว่า 12 ปีได้เริ่มเข้าใจนามธรรมมากขึ้น จากความเข้าใจเดิมของระดับที่เป็นรูปธรรมของวัยเด็กเท่านั้นนั่นคือวัยรุ่นจะเริ่มเข้าใจความรู้สึก บางครั้งสิ่งนี้ทําให้วัยรุ่นสับสนเนื่องจากการตีความความรู้สึกของคนรอบข้างมากเกินไป คิดว่าคุณสนใจหรือจ้องมองวัยรุ่นเสมอ ในบางกรณีอาจพบว่าวัยรุ่นบางคนอาจไม่มาพบแพทย์เมื่อพวกเขาป่วย เพราะพวกเขากังวลว่าคนรอบข้างจะรู้ว่าพวกเขาเบื่อหน่ายกับอะไร

พัฒนาการทางปัญญา

วัยรุ่นยุคแรกเป็นช่วงเวลาที่วัยรุ่นสนใจหรือหมกมุ่นทางเพศมากขึ้น วัยรุ่นมักจะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพวกเขากับเพื่อนในวัยเดียวกันรวมถึงการมีจินตนาการเกี่ยวกับความรักและการรักร่วมเพศ เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถทําให้วัยรุ่นรู้สึกผิดเกี่ยวกับตัวเอง เริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้ามผิวเผินเช่นการพูดคุยทางโทรศัพท์ ในช่วงกลางวัยรุ่นความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความซับซ้อนมากขึ้นสามารถเริ่มมีแฟนหรือเริ่มทํากิจกรรมร่วมกันได้ แต่พฤติกรรมทางเพศมีแนวโน้มที่จะโดดเด่นด้วยความสนใจของเพศตรงข้ามมากกว่าความรู้สึกลึก ๆ และการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยนี้วัยรุ่นเริ่มเข้าใจรสนิยมทางเพศของพวกเขา วัยรุ่นบางคนอาจสับสนและไม่แน่นอน เมื่อคุณเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นจะเริ่มมีเอกลักษณ์หรือตัวตนมากขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นกับการเปลี่ยนเพศ เริ่มออกเดทกับเพื่อนต่างเพศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รู้สึกถึงความผูกพันและความรักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่วัยรุ่นในช่วงเวลานี้ก็เหมือนวัยผู้ใหญ่เช่นกัน การให้คําแนะนําจากผู้ใหญ่หรือแพทย์ในวัยนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับวัยรุ่นที่จะผ่านช่วงวัยรุ่นได้อย่างถูกต้อง

ตาราง พัฒนาการของวัยรุ่นในระยะต่าง ๆ

พัฒนาการวัยรุ่นตอนต้น(อายุ 10-13ปี)วัยรุ่นตอนกลาง(อายุ 14-17ปี)วัยรุ่นตอนปลาย(อายุ 18-21ปี)
การเปลี่ยน
แปลงด้านร่างกาย
– เพศหญิงมีเต้านม ขนหัวหน่าว ขนรักแร้ ประจำเดือนและเริ่มมี growth spurt
– เพศชายมีขนาดอัณฑะและอวัยวะเพศใหญ่ขึ้น
– เพศหญิงมี peak growth velocity และประจำเดือน
– เพศชายมี growth spurt ฝันเปียก
– มีหนวด เสียงแตกมีสิวและกลิ่นตัว
– รูปร่างและขนาดของอวัยวะเหมือนผู้ใหญ่ และมีการเติบโตช้าลง
การรู้คิด
ศีลธรรม
และอารมณ์
– คิดเป็นรูปธรรม มองตนเองเป็นหลัก
– มีจินตนาการเพ้อฝัน อารมณ์แปรปรวนง่าย
– ยึดความถูกผิดตามสิ่งที่ผู้ใหญ่สอน
– คิดเป็นตรรกะและนามธรรม
– เริ่มมองเห็นผลระยะยาวแต่ยังตัดสินใจด้วยอารมณ์
– รู้สึกไม่อาจถูกทำลายได้
– เริ่มสงสัยในความถูกผิด เริ่มเข้าใจผู้อื่น
– คิดวิเคราะห์ตามจริงได้เอง มองการไกล
– ตัดสินใจด้วยเหตุผล
– เข้าใจศีลธรรมจรรยา
อัตมโนลักษณ์– กังวลเกี่ยวกับร่างกายตนเอง ไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง– อยากเป็นจุดสนใจ เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
– สำรวจตัวเองมากขึ้น
– รู้สึกเป็นผู้ยิ่งใหญ่เสมือนตนเป็นอมตะ (omnipotence)
– ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
– เป็นตัวของตัวเอง มองศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
ความสัมพันธ์
กับผู้อื่น
– ต้องการความอิสระ เป็นส่วนตัว สนิทกับเพื่อนเพศเดียวกัน
– มีจินตนาการเพ้อฝัน อารมณ์แปรปรวนง่าย
– ยึดความถูกผิดตามสิ่งที่ผู้ใหญ่สอน
– ต้องการความอิสระ สนิทกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
– ใช้เวลากับเพื่อนมาก อยากรู้อยากลองตามเพื่อน
– มีจุดยืนของตนเอง แต่ก็รับฟังและเข้าใจผู้อื่น
เพศ– สนใจเรื่องเพศ
– กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
– เริ่มมีแฟนโดยเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากความสนใจมากกว่าความรู้สึกลึกซึ้ง
– มีการทำความเข้าใจกับ sexual orientation ของตนเอง
– เริ่มมีแฟนโดยเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากความสนใจมากกว่าความรู้สึกลึกซึ้ง
– มีการทำความเข้าใจกับ sexual orientation ของตนเอง
– เพื่อนมีความสำคัญลดลง
– เริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากขึ้นแบบคนรัก

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ