โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

วัยรุ่น 3 ประเภท

วัยรุ่น 3 ประเภท

วัยรุ่นแต่ละคนนั้น มักจะมีความแตกต่างกันทางความคิด การตัดสินใจ และนำไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรม แต่ทั้งนี้เราอาจจะทำความเข้าใจในตัววัยรุ่นได้ง่ายขึ้น ด้วยความเข้าใจพื้นฐานที่ว่า มนุษย์ในทุกช่วงวัยนั้น สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว โดยมีช่องทางสำคัญในการรับรู้ และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ คือทางด้านความคิดความรู้สึก และการสัมผัส ทั้งนี้ตามหลักของศาสตร์นพลักษณ์ (Enneagram) ได้เสนอแนวคิดว่า ลักษณะของมนุษย์นั้นมี 3 ประเภทโดยพิจารณาจากความถนัดในการรับรู้ และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ทั้งนี้ทุกคนจะใช้ทั้งความถนัดทั้ง 3 ประเภทในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความถนัดที่แตกต่างกัน ในการใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เป็นหลักในการรับรู้ และตอบสนองสิ่งต่างๆในชีวิต ทั้งนี้ลักษณะสำคัญของ วัยรุ่น 3 ประเภท สามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

วัยรุ่น 3 ประภท

1-ผู้ใช้ความคิด
เป็นลักษณะของบุคคลที่ถนัดการใช้ความคิด ความชอบใจการวิเคราะห์แยกแยะ จดจำ และคาดการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ วัยรุ่นที่ถนัดในลักษณะนี้ จะนี้มีแนวโน้มที่จะตอบสนองสิ่งต่างๆผ่านความนึกคิด เขาจะชอบการวางแผน มีจินตนาการที่ชัดเจน มีชีวิตชีวา และมีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงความคิดเรื่องราวต่างๆ แม้แต่วัยรุ่นที่ชอบเข้าสังคม ดูสนใจและห่วงใยผู้อื่นมาก เขาก็ยังมีความพอใจอยู่กับความคิดของตนเองมากกว่าสนใจผู้อื่น และสำหรับวัยรุ่นผู้ใช้ความคิดการคิด จะเป็นวิธีที่สำคัญที่เขาจะใช้จัดการกับความกลัวในสถานการณ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

2-ผู้ใช้อารมณ์
เป็นลักษณะของบุคคลที่ถนัดการใช้การรับรู้อารมณ์ ทั้งนี้ภาษากายของวัยรุ่นประเภทผู้ใช้อารมณ์นี้ มักจะบอกว่าคนคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรมากกว่าจะบอกว่า เขาคิดอะไรอยู่ แต่ทั้งนี้อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกอาจมีได้ตั้งแต่ระดับที่รุนแรงรับรู้ได้อย่างชัดเจน ไปจนถึงซ่อนเร้นแทบจะไม่แสดงออกมา วัยรุ่นลักษณะนี้จะผูกพันกับคนอื่นๆ ได้ง่าย แต่ยังคงหาความรัก และความสุขทางอารมณ์อย่างต่อเนื่อง เขาจะดำเนินชีวิตด้วยการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ห่วงภาพลักษณ์ของตนเอง ห่วงว่าคนอื่นจะมองและจะเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร วัยรุ่นประเภทผู้ใช้อารมณ์นี้มักไวต่อความต้องการ หรืออารมณ์ของผู้อื่น โดยจะตอบสนองต่ออารมณ์ของบุคคลอื่น ได้อย่างรู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งนี้การที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่นจะช่วยให้วัยรุ่นประเภทนี้ไม่รู้สึกทุกข์ใจในการดำเนินชีวิต

3-ผู้ใช้กำลังและสัญชาตญาณ
เป็นลักษณะของบุคคลที่ถนัดใช้กำลัง และความรู้สึกตามสัญชาตญาณ หรือการมีตัวตนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะตรงข้ามกับวัยรุ่นผู้ใช้ความคิด และผู้ใช้อารมณ์ วัยรุ่นที่ถนัดใช้พละกำลังนี้ จะเรียนรู้ผูกพันกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการรับรู้สัมผัสทางกายภาพอย่างเป็นรูปธรรม วัยรุ่นประเภทนี้จะสนใจการดำรงอยู่ของตัวตน ด้วยการลงมือกระทำและใช้ความรู้สึก ตามสัญชาตญาณส่วนลึกของจิตใจในการตัดสินใจ หรือลงมือกระทำเรื่องราวต่างๆ แม้จะคิดอย่างรอบคอบ ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆในการดำเนินชีวิตแล้วก็ตาม  ก็มักจะหลงลืมเป้าหมายสำคัญของชีวิตตนเอง เพราะเขาจะไม่รู้ตัวจริงๆว่า อะไรสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของชีวิตเขา ทั้งนี้พลังหรือความกระตือรือร้น ในการทำกิจกรรมต่างๆของวัยรุ่นประเภทนี้ จะได้รับแรงบันดาลจากพลังความโกรธ แต่ขณะเดียวกันก็มีจุดที่ดีคือได้ทำให้ความโกรธ ที่มีภายในจิตใจของเขา ได้บรรเทาความรุนแรงลงอย่างรวดเร็ว

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที่ นานามาระ