โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12

b1 อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2506
b2 อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2514
b3 อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2540
b4 อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
b5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2538
b6 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2540
b7 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2540
b8 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2546
b9 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
b10 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
b11 บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2563
b12 ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2527
b13 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
b14 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
b15 ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2536
b16 หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
b17 สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2551
b18 บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2550
b19 บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2550
b20 สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2540
b21 สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2540
b22 สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 0
b23 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2522
b24 ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2555
b25 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
b26 ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540