โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

10 ทักษะเพื่ออนาคต เพราะแค่ทักษะในอาชีพนั้นอาจไม่เพียงพอแล้ว

ทักษะสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะอย่างที่เรารู้กันปัจจุบัน แค่ทักษะในอาชีพนั้นอาจไม่เพียงพอแล้ว ดังที่ World Economic Forum เปิดเผยในรายงาน Future of Jobs ที่คาดการณ์ไว้ว่า ในระหว่างปี 2015-2020 มนุษย์จะตกงานทั้งหมดสุทธิแล้วประมาณ 5.1 ล้านคนทั่วโลก เกิดขึ้นจากการ Disrupt ของหุ่นยนต์ ดังนั้น ในวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่า Skills ที่ควรมีในอนาคตมีทักษะใดกันบ้างกับ 10 ทักษะเพื่ออนาคต

10 ทักษะเพื่ออนาคต

10 ทักษะเพื่ออนาคต เพราะแค่ทักษะในอาชีพนั้นอาจไม่เพียงพอแล้ว

ทักษะที่ 1: ความคิดสร้างสรรค์: การคิดสิ่งใหม่ๆ การต่อยอด-ต่อเติมจากสิ่งที่มีอยู่ ความคิดในการพัฒนาสิ่งต่างๆ และนี่คือหนึ่งในสิ่งที่หุ่นยนต์ ยังตามมนุษย์ไม่ทัน โลกอนาคตของการทำงาน ยังคงต้องการความคิดสร้างสรรค์จากมนุษย์อีกมากอย่างแน่นอน เพราะหุ่นยนต์ยังทำในส่วนนี้ไม่ได้

ทักษะที่ 2: ความคิดเชิงวิพากษ์: อีกหนึ่งทักษะที่ควรมีคือ การคิดเชิงวิกพากษ์ การคิดในลักษณะนี้ถือเป็นหนึ่งในหนทางของการแก้ไขปัญหาอันซับซ้อน ผ่านการใช้เหตุผล และตรรกะ ซึ่งขั้นแรกจะต้องฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้เสียก่อน และแยกแยะข้อมูลที่ได้รับ

ทักษะที่ 3: ความฉลาดทางอารมณ์: เป็นอีกหนึ่งทักษะที่หุ่นยนต์ยังไม่มีในตอนนี้ คือ “อารมณ์” มนุษย์ในโลกของการทำงานในโลกอนาคต จำเป็นต้องมี EQ ที่สูงมาก เพราะสิ่งนี้จะทำให้มีความสามารถ ในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

ทักษะที่ 4: ทักษะในการเป็นผู้นำ: การแก้ปัญหาในงานของโลกอนาคต เป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน เพราะฉะนั้นใครที่มีทักษะในการเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลัง หรือช่วยนำเพื่อนร่วมงานฝ่าฝันปัญหาไปด้วยกันล้วนจำเป็นทั้งสิ้น

ทักษะที่ 5: ทักษะด้านเทคโนโลยี: แม้จะไม่ได้เชี่ยวชาญเท่ากับโปรแกรมเมอร์ แต่จำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของระบบไอทีและเทคโนโลยีต่างๆ เพราะจะมีผลกระทบที่ส่งมายังอุตสาหกรรมที่ตนเองกำลังทำงานอยู่

ทักษะที่ 6: ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต: อีกหนึ่งแขนงของทักษะที่จำเป็น อาจจะมิใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง หากแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ และการดำรงอยู่ในแต่ละวันของเรา เช่น การเรียนรู้ที่จะยอมรับและโอบกอดความผิดพลาด ตลอดจนความผิดหวัง, การเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

ทักษะที่ 7: ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล: เป็นทักษะแห่งอนาคต ที่สำคัญและจำเป็น เพราะจะนำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีมีตั้งแต่ข้อความที่ชัดเจน น้ำเสียงที่ใช้ และท่าทางประกอบ เหล่านี้ล้วนสำคัญทั้งสิ้น เพราะจะทำให้การสื่อสารมีความชัดเจน

ทักษะที่ 8: ทักษะในการตัดสินใจ: หน้าที่ของมนุษย์ ที่จะมีความสำคัญต่อโลกอนาคตในการทำงาน ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และกล้าตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล

ทักษะที่ 9: ทักษะในการเปลี่ยนแปลง: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีสูงมาก รวดเร็วมาก และรุนแรงมาก ทักษะในการมองความเปลี่ยนว่าไม่ใช่อุปสรรคปัญหา แต่เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเพื่อฝ่าฟันปัญหาและนำไปสู่การเติบโตและสร้างสรรค์

ทักษะที่ 10: ความฉลาดทางวัฒนธรรม และการเคารพในความหลากหลาย: สำหรับทักษะสุดท้ายที่สำคัญก็คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรม และการเคารพในความหลากหลาย ในอนาคตของโลกแห่งการทำงาน จะเกี่ยวพันกับผู้คนจากหลากหลายสถานที่ ดังนั้นบุคคลที่มีทักษะนี้จะช่วยให้ปรับตัวกับความหลากหลายได้ง่ายขึ้น

อ่านบทความดีๆ จากทาง โรงเรียน ได้ทาง นานาสาระ